Tražilica

Pravni akti

Statut Doma zdravlja Zagreb – Centar pročišćeni tekst

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta DZZC

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

POSEBAN POPIS GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o radu Doma zdravlja Zagreb – Centar

Pravilnik o radnom vremenu DZZC 2020

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radnom vremenu

Obrazac za pritužbe

Zahtjev za preslikom zdravstvenog kartona

Fakultativni protokol uz konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (Narodne novine 100/18, 147/20, 119/22, 156/22 – Uredba, 33/23)

ZAKON O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU  (Narodne novine 80/13, 137/13, 98/19, 26/21, 46/22, 33/23)

ZAKON O LIJEČNIŠTVU (Narodne novine 121/03, 117/08)

ZAKON O SESTRINSTVU (Narodne novine 121/03, 117/08, 57/11)

ZAKON O MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOJ DJELATNOSTI (Narodne novine 121/03, 117/08)

ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI (Narodne novine 121/03, 117/08, 120/09 – ranije Zakon o stomatološkoj djelatnosti)  

ZAKON O LJEKARNIŠTVU (Narodne novine 121/03, 142/06, 35/08, 117/08)

ZAKON O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  (Narodne novine 118/18)

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA (Narodne novine 169/04, 37/08) 

ZAKON O DJELATNOSTIMA U ZDRAVSTVU (Narodne novine 87/09)

ZAKON O MEDICINSKIM PROIZVODIMA (Narodne novine 76/13)  

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA (Narodne novine 76/14)

PRAVILNIK O OPSEGU I SADRŽAJU PODATAKA TE NAČINU VOĐENJA e-KARTONA (Narodne novine 74/23)

PRAVILNIK O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA IZ MEDICINSKE DOKUMENTACIJE PACIJENATA U CENTRALNOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU ZDRAVSTVA RH (Narodne novine 14/10)

PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH RADNIKA (Narodne novine 2/11, 14/13, 126/14, 135/15)

PRAVILNIK O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE (Narodne novine 114/13, 157/13, 30/14, 129/15)  

PRAVILNIK O MJERILIMA ZA PRIMANJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA PRIPRAVNIČKI STAŽ (Narodne novine 124/13)  

PRAVILNIK O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE (Narodne novine 65/22)

Skip to content