Tražilica

O nama – više

Postignuća u radu DZZC

1. Upravljanje kvalitetom i akreditacijski procesi

Unazad četiri godine osobita pažnja posvećena je informatizaciji radnih procesa na svim nivoima, a osobito u službi računovodstva i nabave, čime se postigla veća transparencija u radu i ograničile moguće ljudske pogreške. Informatiziran je postupak vođen po ja podataka u kadrovskoj službi, evidencije bolovanja, prekovremenih sati, edukacije djelatnika i naručivanja potrošnog materijala iz ordinacija, a koje se sve do 2015. godine vodilo ručno. Također je izvršeno informatičko povezivanje službi računovodstva i nabave, kako bi se kvalitetnije pratila realizacija plana nabave, potrošnja stvarnom mjestu stvaranja troška (ordinacija) i realizacija izvršenih ugovorenih obaveza, a koje ranije nije postojalo pa nije bilo moguće praćenje financijskog plana DZZC.

U DZZC provedena je 2014.g. akreditacija za djelatnost Medicine rada, a u 2015. i 2016.g. izvršeni uspješni izvidi („audit“ posjete) te u 2017.g. reakreditacija djelatnosti po međunarodnoj normi ISO 9001:2015, što dokazuje provođenje „Politike kvalitete“. Akreditacija zdravstvene ustanove doma zdravlja predstavlja nužni proces u sustavu zdravstva Hrvatske, uz napomenu da do sada nema akreditiranih ustanova na primarnoj razini u Hrvatskoj, a procesi u tom smjeru su u DZZC započeti. U DZZC aktivno se prate i registriraju sve pritužbe i pohvale pacijenata, korisnika zdravstvenih usluga u DZZC. Napominjemo da po tom pitanju nema nikakvih tužbi ili sudskih procesa, a da je za dobro ustrojen rad DZZC primio brojne pohvale od kojih su pojedine bile istaknute i u javnim medijima.

Tijekom veljače 2017.g. Povjerenstvo Ministarstva zdravstva za specijalizacije izvršilo je stručni nadzor provođenja mentorskog programa specijalističkog usavršavanja liječnika obiteljske medicine nad Ustanovom Dom zdravlja Zagreb Centar u pogledu prostora, opreme, mentorskih obaveza praćenja napretka i znanstvene aktivnosti specijalizanata. Povjerenstvo je utvrdilo da „Dom zdravlja Zagreb-Centar opravdava svoju akreditaciju za specijalizaciju iz obiteljske medicine te je proširio uvjete za akreditaciju, a posebno je istaknuto da DZZC osigurava znatna financijska sredstva za izgradnju i održavanje prostora, nabavku opreme i edukaciju djelatnika, provodi međunarodne istraživačke projekte u koje su uključeni i specijalizanti te značajna sredstva ulaže u specijalističko usavršavanje mladih liječnika.

2. Znanstveno nastavna aktivnost

Grupna nastavna praksa Doma zdravlja Zagreb – Centar i Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je dio DZZC (u daljem tekstu Grupna nastavna praksa)  koja obuhvaća nastavne prakse nastavnika i suradnika Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu smještene u Dugavama (Kauzlarićev prilaz 7), Utrinama (Karamanov prilaz bb), Gornji Grad (M. Šufflaya 2) i Sigetu (Siget 18 a) u kojima se obavljaju najsloženiji oblici stručnog, znanstvenog i nastavnog rada u obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj. Od osnutka  Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 28.3.1980. g. u tadašnjem Domu zdravlja- Novi Zagreb nastavnici Katedre su  kao zaposlenici DZ ostvarili kumulativni radni odnos sa Medicinskim fakultetom, temeljem Sporazuma te dvije ustanove. Dom zdravlja- Novi Zagreb postao je 2002.g. dio DZZC te je tako i status nastavne baze Medicinskog fakulteta prenesen na DZZC.  

Osim znanstvenog djelovanja djelatnici Grupne nastavne prakse DZZC aktivno rade u raznim povjerenstvima Ministarstva zdravlja. Aktivno su sudjelovali u izradi novog Programa specijalizacije obiteljske medicine koji je 2011.g. objavljen u Pravilniku o specijalizaciji doktora medicine iz obiteljske medicine. (“Narodne Novine 129/2011”), te u više znanstvenih projekata i izradi stručnih elaborata sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Centrom za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ i sa međunarodnim institucijama koje se bave primarnom zdrastvenom zaštitom kao što je Nizozemski institut za istraživanje zdravstvenih sustava (Netherlands institute for health services research – NIVEL) iz Groningena i Zavodo za razvoj družinske medicine, Ljubljana, Slovenija.

Djelatnici DZZC koji djeluju kao predsjednici stručnih društava (Hrvatsko društvo obiteljskih doktora HLZ-a i Društva medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite u sklopu HUMS-a) sudjeluju u organizaciji brojnih simpozija, stručnih skupova i tečajeva. Kontinuirano se radi na osnaživanju timova PZZ te time i osnaživanju zdravlja u zajednici, a za provođenje programa dostupne su i novouređene dvorane na lokacijama Siget i Runjaninova.

DZZC također provodi nastavnu djelatnost u okviru programa specijalističkog usavršavanja liječnika drugih specijalnosti (Medicina rada, Pedijatrija, Javno zdravstvo i Gerontologija) te ostalog zdravstvenog osoblja (inženjeri medicinske radiologije, medicinske sestre i liječnici dentalne medicina). Navedeno je potvrđeno posebnim ovlaštenjima Ministarstva zdravstva tijekom 2016.g., kada je po prvi puta službeno licenciran mentorski rad u Medicini rada, a tijekom 2018.g. dobiveno je ovlaštenje za provođenje specijalističkog programa iz nove specijalizacije Gerijatrija.

Suradnja sa Sveučilištem regulirana je novim ugovorima o proširenoj suradnji, za Medicinski fakultet u Zagrebu od 2014.g. a za Stomatološki fakultet od 2015.g. Ustanove sa kojima DZZC surađuje u edukaciji zdravstvenog osoblja kao nastavna baza su:

 • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Libertas Međunarodno Sveučilište Zagreb
 • Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Zdravstveno Veleučilište
 • Škola za medicinske sestre Vrapče
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo “Andrija Štampar”.

Osim navedenih, ustanove sa kojima DZZC surađuje u različitim znanstveno-stručnim projektnim aktivnostima unazad dvije godine su:

 • Institut za antropologiju
 • Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
 • Klinički bolnički centar Rebro
 • Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan
 • Dječja bolnica Srebrnjak
 • Opća bolnica Karlovac
 • Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena.

DZZC aktivno sudjeluje u brojnim javnozdravstvenim aktivnostima a pojedine javnozdravstvene projekte i aktivno organizira. Utrka „Maksimirski Minus Zwei cener“, najljepša utrka grada Zagreba, koja se organizira povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, s ciljem promocije zdravog načina života i uživanja u prirodi, uz koju se promovira korištenje prirodnih resursa Grada Zagreba na način da medicinsko osoblje zajedno sa svojim pacijentima provodi te aktivnosti, postala je tradicionalna u parku Maksimir. Događaj organizira Atletski klub Maksimir u suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, pod pokroviteljstvom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, Gradske skupštine Grada Zagreba, Gradske četvrti Maksimir, Veleučilišta Velika Gorica, Parka prirode Maksimir i ZOO Zagreb.

3. Posebni iskoraci u radu Ustanove DZZC – digitalizacija u PZZ i EU projekti vezani uz eZdravstvo

DZZC tijekom 2017.g. godine završio je 2015.g. godine započeti projekt digitalizacije svih 5 radilišta radiološke dijagnostike Domova zdravlja Zagreb Centar s ciljem povezivanja svih radilišta na svim lokalitetima DZZC, uz digitalizaciju radnog procesa u radiologiji, ali i povezivanja sa sustavom e-uputnica i CEZIH-a. Realizirani su tijekom 2015 – 2017. i drugi projekte digitalizacije službi, prvenstveno službe računovodstva i službe nabave, a s ciljem bolje komunikacije i dostupnosti usluga i informacija. U tijekom je i projekt digitalizacije rada kadrovske službe, kako bi se proces prisustva radnika, korištenja bolovanja i službenih odsustava automatizirao i time bio transparentniji uz mogućnost analize sustava.

Iz gore navedenih aktivnosti vidljivo je da DZZC značajno podupire realizaciju projekata informatizacije sustava primarne i bolničke zdravstvene zaštite, ponajprije zbog uspostavljanja centraliziranih listi čekanja na specijalističke preglede i operativne zahvate pacijenata, te organiziranje elektroničke narudžbe za pretrage putem informatičke podrške. U tom smislu radimo nekoliko pilot projekata eNaručivanja i eKonzultacija te e-podrške bolesnicima a kao rezultat razmjene iskustava i Twinning projekta u okviru EU mreže za zdravo i aktivno starenje.

Europsko inovacijsko partnerstvo za aktivno i zdravo starenje (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP-AHA) objavilo je u veljači 2016.g. poziv za kandidaturu novih Referentnih centara (Reference Site, RS) koji će biti uključeni u razvoj, promociju i uvođenje inovativnih rješenja za nadolazeće izazove u zdravstvu, a to je sve veći broj starijih ljudi s više različitih bolesti, kako bi se potaknuo angažirani pristup prema aktivnom i zdravom starenju.

Dom zdravlja Zagreb – Centar je zajedno s partnerima postao član europske mreže referentnih mjesta za aktivno i zdravo starenje (“EIP-AHA Reference site City of  Zagreb“) posvećene razvoju, implementaciji i transferu inovacija i najboljih praksi na razini zdravstvenih politika, strategija, modela isporuke usluga u svrhu poboljšanja zdravlja i kvalitete života građana s fokusom na stariju populaciju ali i na korištenje modernih tehnologija, pružanja potpore dugoročnoj održivosti i učinkovitosti sustava zdravstvene i socijalne skrbi,  jačanja kompetitivnosti EU industrija kroz poslovanje i širenje novim tržištima. Navedenim statusom stvorena je platforma za nove aktivnosti unaprjeđenja rada DZZC  ali i bolja vidljivost cijele regije Grada Zagreba primjenjujući primjere dobre prakse kao i nove mogućnosti povlačenja sredstava iz EU projekata. Ceremonija dodjele statusa Referentne regija Grad Zagreb održana je u Briselu u prosincu 2016.g., kada je domaćin ceremonije gosp. Gunther Oettinger, Povjerenik komisije za digitalno gospodarstvo i društvo, uručio povelju izaslanici Gradonačelnika Grada Zagreba Prof. dr.sc. Ani Stavljenić Rukavina.

Temeljem navedenih aktivnosti Dom zdravlja Zagreb Centar dobio u kolovozu 2017.g. poziv iz Ministarstva zdravlja španjolske pokrajine Andaluzije za zajedničko uključivanje kao dio konzorcija na projekt kojeg financira Europska komisija (Horizon2020) „Uspostava EU mHealth Hub-a“. Poziv je usmjeren na uspostavljanje jedinstvene EU referentne regije koja bi se bavila implementacijom mobilnih digitalnih aplikacija i tehnologija u zdravstvene sustave zemalja EU.

Navedeni EU poziv za uspostavljanje Referentne regije za mobilno zdravlje odvija se uz inicijativu i pokroviteljstvo Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Internacionalne telekomunikacijske unije (ITU), a koja je vodeća agencija Ujedinjenih naroda (UN) za informacijske i komunikacijske tehnologije. WHO i ITU pokrenuli su zajedno 2012.g. program „Budi zdrav, budi mobilan“ („Be he@lthy, be mobile“) kako bi se uspostavio stručni nadzor i standardizirala primjena različitih digitalnih mobilnih aplikacija koje se koriste u mHealth platformama i postale su velika pomoć u skrbi pacijenata s kroničnim bolestima.

Sudjelovanje kao dio takvog konzorcija za Grad Zagreb i za Dom zdravlja Zagreb Centar znači mogućnost pristupu i usvajanju novih oblika pružanja zdravstvene skrbi modernim tehnologijama koje mogu značajno poboljšati kvalitetu i učinkovitost zdravstvenih sustava. Nadalje doprinosi i prepoznatljivosti naše regije, Grada Zagreba, kao mjesta gdje se usvajaju napredne prakse u skrbi za oboljele od kroničnih bolesti te vidljivost za investicijski potencijal u drugim EU projektima u kojima se kandidiramo.

Brojne projektne aktivnosti započete su od 2014. godine i iz njih se jasno može vidjeti opseg i širina angažmana i inicijative djelatnika Doma zdravlja Zagreb – Centar, usmjerenh stvarnoj integraciji zdravstvene skrbi, odnosno povezivanjem primarne zdravstvene zaštite i ostalih provoditelja zdravstvene skrbi u zajednici.

4. Ostvareni rezultati i nagrade

A) Nacionalna priznanja

Djelatnici DZZC dobili su brojne nagrade sveučilišta, komore i društava od kojih navodimo samo neke:

 • Za doprinos u aktivnosti Prevencija ranog dječjeg karijesa edukacijom patronažnih sestara – Zahvalnica Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
 • Za doprinos razvoju Stomatologije u Hrvatskoj – Zahvalnica Hrvatske komore dentalne medicine, Zagreb, 2017.
 • Za doprinos razvoju Obiteljske medicine u Hrvatskoj – Zahvalnica Hrvatskog društva obiteljskih doktora, Zagreb, 2017.
 • Za doprinos razvoju i promociji Sestrinstva u Hrvatskoj i za doprinos organizaciji stručnih događanja HUMS-a – Zahvalnice Hrvatske udruge medicinskih sestara, Zagreb, 2017.

B) Međunarodno priznanje

Dom zdravlja Zagreb Centar kao ustanova ostvario je veliko međunarodno postignuće prepoznato od strane Europske komisije 2016.g. dobivanjem statusa u mreži Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje, Referentna regija „Grad Zagreb“ (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP on AHA, Reference Site „City of Zagreb“).

Grad Zagreb kao regija, a Dom zdravlja Zagreb-Centar kao Ustanova nositelj projekta, postali su dio EU mreže Referentnih regija za zdravo i aktivno starenje temeljem EU poziva 2016.g. „European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing“ (EIP-AHA).

Članstvo u navedenoj Mreži za Grad Zagreb u prvom redu predstavlja priznanje Europske komisije i Europske unije da je Grad Zagreb zajedno sa svojim institucijama prepoznat kao napredna regija koja je postigla određenu razinu integracije zdravstvene i socijalne skrbi te da ima potencijal da može biti dio Europskog partnerstva naprednih regija.

Skip to content