Tražilica

Logopedija / Defektologija

Logopedi / defektolozi

Dom zdravlja Zagreb – Centar  na adresi Runjaninova 4 ima četiri ambulante za djecu i odrasle u kojima radi kvalitetan i prepoznatljiv tim logopeda i defektologa. Njihove  djelatnosti su različita, a ovise o njihovoj dodatnoj specijalnosti. Kontinuirane edukacije osoblja omogućavaju i korištenje najsuvremenijih dijagnostičkih i terapijskih metoda, te se tako provodi i NEUROFEEDBACK TERAPIJA.

Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Logoped: Jasminka Šukara, prof. defektolog-logoped

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014841-286

Email: jasminka.sukara@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: parni datumi - ujutro
neparni datumi - poslijepodne

Napomena:

- bavi se dijagnostikom i terapijom poremećaja glasa, govora i jezika, čitanja i pisanja, poremećajima ritma i tempa (cluttering i mucanje)
- terapijski postupci uglavnom se provode sa djecom predškolske i školske dobi i obavljaju se konzultacije i dijagnostički pregledi u svrhu rane intervencije kod djece mlađe predškolske dobi

Logoped: Sanja Sablić, prof. defektolog-logoped, neurofeedback terapeut (pri orl službi)

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014841-286

Email: sanja.sablic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: neparni datumi - ujutro
parni datumi - poslijepodne

Napomena:

- bavi se jednostavnom i složenom dijagnostičkom logopedskom obradom koristeći niz dijagnostičkih instrumenata
- terapijski rad odvija se individualno ili u manjim grupama, a uključuje osobe koje imaju teškoće razvoja govora, izgovora, jezične teškoće, poremećaje fluentnosti, kognitivne teškoće, teškoće glasa, teškoće čitanja, pisanja i računanja, afazije, itd. U sklopu svog rada vrši savjetovanje roditelja/skrbnika, te stručnih suradnika
- certificirani je terapeut za Neurofeedback terapiju, koju provodi u našoj ustanovi

Logoped: Marina Vajdić, prof. defektolog, neurofeedback terapeut

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014818-451

Email: marina.vajdic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: N-J/P-P

Napomena:

- uz pomoć specifičnih dijagnostičkih instrumenata obavlja obradu te individualni terapijski rad sa djecom s posebnim potrebama - najvećim dijelom djecom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta (u svrhu stimulacije djetetova razvoja, uklanjanja nepoželjnih manifestacija, ..)
- individualni terapijski rad s djecom sa teškoćama učenja, sa smetnjama motoričkih i grafomotoričkih sposobnosti, djecom sa smetnjama u psihofizičkom razvoju (djecom nižeg stupnja intelektualnog funkcioniranja), organskim smetnjama, djecom sa smetnjama tipa ADHD, spektrom autizma, itd. U sklopu svog rada vrši savjetovanje roditelja/skrbnika, te stručnih suradnika.
- certificirani je terapeut za Neurofeedback terapiju, koju provodi u našoj ustanovi

Logoped: Diana Paurević, prof. defektolog-logoped

Medicinska sestra:

Adresa: Runjaninova 4, 10000 Zagreb

Telefon: 014818-451

Email: diana.paurevic@dzz-centar.hr

Radno vrijeme: parni datumi - ujutro
neparni datumi - popodne

Napomena:

- bavi se dijagnostičkim i terapijskim postupcima s ciljem procjene i stimulacije razvoja i korekcije poremećaja i nepravilnosti govora, jezika, glasa, komunikacije, fluentnosti te čitanja i pisanja
- terapijski postupci se uglavnom provode individualno, a najviše s djecom predškolske i školske dobi. Rad uključuje i praćenje govorno-jezičnog razvoja kod djece mlađe predškolske dobi te savjetodavno- rehabilitacijske postupke i konzultacije